Management

Shri P. P. Doddanavar
Chairman

Shri Jinadatta Desai

Vice Chairman

Shri S S Khemlapure

Treasurer 

Shri Rajeev Doddanavar

Secretary 

Shri B S Chougule

Joint- Secretary

Shri Vinod Doddanavar

G.C.Chairman

Shri Vasant T Kodachwad

Nominee Member

Shri Bhushan B Mirji

Nominee Member

Shri Dhanyakumar T Desai

Member

Shri Prakash Y Upadhye

Member

Shri Jagadish A Savadatti

Member

Shri Bharat B Patil

Member

Shri Rajendra P Ramgounda

Member

Shri Sharad B Patil

Member

Shri Vijaykumar C Desai

Member